Eindgebruikersvoorwaarden BOTHIVE - Software as a Service (SaaS)

Artikel 1 - Definities

“Afnemer van de Diensten” Betekent of verwijst elke particuliere of professionele persoon die Diensten van BOTHIVE afneemt, alsmede iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon handelt met BOTHIVE. Particuliere klanten worden geacht ten minste 18 jaar oud te zijn.

“Eindgebruikersvoorwaarden” Betekent of verwijst naar onderhavige voorwaarden.

“Chatgebruikers” Betekent of verwijst naar eenieder die de Chatbot gebruikt om in contact te komen met de Afnemer van de Diensten van BOTHIVE.

“Diensten” Betekent of verwijst naar het computerprogramma (Chatbot) en de infrastructuur in een gehoste omgeving die door BOTHIVE wordt geleverd en onderhouden en waartoe de Afnemer op grond van de Algemene Voorwaarden via de Website toegang krijgt.

“Chatbot” Betekent of verwijst naar de het computerprogramma geïnstalleerd op de website van de Afnemer van de Diensten en toegankelijk via het internet, door middel waarvan de Chatgebruikers in contact kunnen komen met de Afnemer van de Diensten.

“Intellectuele Eigendomsrechten” Betekent of verwijst naar alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, al dan niet registreerbaar, geregistreerd of ongeregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen of aanvraagrechten voor dergelijke rechten, met inbegrip van auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, knowhow, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, gebruiksmodellen, topografierechten en rechten op tekeningen en modellen.

“BOTHIVE” De vennootschap naar Belgisch recht INTESO GROUP bv met zetel te 9031 Gent, Mariakerksesteenweg 91 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0728. 495 .140, RPR Gent, afdeling Gent ([email protected]; http://www.bothive.be)..)

“Onderhoud” Betekent of verwijst naar het algemene onderhoud van de Diensten, en de toepassing van updates en upgrades. “Persoonsgegevens” Betekent of verwijst naar de gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679): iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Persoonsgegevens van de Chatgebruiker" Betekent of verwijst naar alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op de Chatgebruiker en die door BOTHIVE (en haar eventuele subverwerkers) in haar hoedanigheid van Gegevensverwerker worden verwerkt.

“Privacywetgeving” Betekent of verwijst naar alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zolang deze van kracht zijn en van toepassing zijn op Persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

“Software As A Service” Betekent of verwijst naar de combinatie van computerprogramma’s (Chatbot), hosting en ondersteunende diensten die in de overeenkomst worden geleverd.

“Verwerker” Betekent of verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

“Verwerkingsverantwoordelijke” Betekent of verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Artikel 2 - Voorwerp van de Eindgebruikersvoorwaarden

2.1. BOTHIVE biedt een online applicatie (Chatbot) aan die verschillende diensten integreert die zorgen voor een efficiëntere communicatie tussen de Afnemer van de Diensten en haar eigen (potentiële) klanten (Chatgebruikers).

2.2. Onderhavige Eindgebruikersvoorwaarden regelen het gebruik van de Chatbot door de Chatgebruikers. Ze vormen een integraal deel van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen BOTHIVE en de Afnemer van de Diensten. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen BOTHIVE en Chatgebruikers voor zover de bepalingen daarvan relevant zijn en de Eindgebruikersvoorwaarden geen afwijkende bepalingen daaromtrent bevatten. Door de Chatbot te gebruiken, gaat de Chatgebruiker akkoord zowel met de Algemene Voorwaarden als met de Eindgebruikersvoorwaarden.

2.3. BOTHIVE behoudt zich het recht voor om deze Eindgebruikersvoorwaarden te wijzigen wanneer zij dit wenst. De Eindgebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar *

Artikel 3 - Beschikbaarheid en gebruik van de Chatbot

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Chatbot dient de Chatgebruiker toegang te hebben of te verkrijgen tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot web-based content en tot de website van de Afnemer van de Diensten. De Chatgebruiker dient tevens alle apparatuur aan te schaffen die nodig is om een dergelijke verbinding met het World Wide Web tot stand te brengen (en te onderhouden). Indien een verouderde webbrowser wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Chatbot niet optimaal zal functioneren.

3.2. BOTHIVE streeft naar een continue beschikbaarheid van de Chatbot binnen de uren bepaald door de Afnemer van de Diensten, doch kan dit geenszins garanderen.

3.3. Teneinde de overbelasting van de Chatbot te voorkomen, heeft BOTHIVE het recht om het aantal maandelijkse conversaties te beperken wanneer bepaalde limieten overschreden worden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de Chatbot op de website van de Afnemer gedurende een bepaalde tijd onbeschikbaar zal blijven.

Artikel 4 - Misbruik van de Chatbot

4.1. Het is de Chatgebruiker verboden om met gebruikmaking van de Chatbot de wet te schenden of inbreuk te maken op de rechten van de anderen.

4.2. Het is de Chatgebruiker bovendien verboden om met gebruikmaking van de Chatbot informatie te verspreiden die:

  • Onmiskenbaar schadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is.
  • Pornografisch is.
  • Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen) van materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op privacywetgeving, auteursrechten, naburige rechten of portretrechten.
  • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie (“spam”) bevat.
  • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.3. Indien er zich één van de onderstaande gebeurtenissen voordoen of indien naar oordeel van de Afnemer van de Diensten of van BOTHIVE een gevaar ontstaan voor het functioneren van de Chatbot, heeft BOTHIVE het recht om alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen, waaronder het blokkeren van de toegang tot de Chatbot en aangifte bij de bevoegde wettelijke instanties.

Artikel 5 - Persoonsgegevens van de Chatgebruiker

5.1. Bij het gebruiken van de Chatbot kan de Chatgebruiker bepaalde gegevens in de chat achterlaten. Dat kunnen Persoonsgegevens zijn, zijnde de gegevens die direct of indirect naar een bepaalde persoon kunnen leiden. BOTHIVE verwerkt uitsluitend de Persoonsgegevens van de Chatgebruikers die door deze laatsten rechtstreeks in de chat werden ingevoerd of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te worden verwerkt.

5.2. BOTHIVE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Alle Persoonsgegevens worden door BOTHIVE zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

5.3. Op de verwerking door BOTHIVE van de Persoonsgegevens van de Chatgebruiker is de Overeenkomst inzake Gegevensverwerking tussen de Klant en BOTHIVE van toepassing. De Verwerkingsovereenkomst vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en bijgevolg ook van deze Eindgebruikersvoorwaarden.

5.4. Conform de voormelde Overeenkomst inzake Gegevensverwerking worden de Persoonsgegevens van de Chatgebruikers verzameld en doorgegeven aan de Afnemer van de Diensten die de Chatbox op zijn website heeft geïnstalleerd. BOTHIVE zal de Persoonsgegevens van de Chatgebruikers niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Afnemer van de Dienst is vastgelegd.

5.5. Bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de Chatgebruiker treedt de Afnemer van de Diensten als verwerkingsverantwoordelijke op, terwijl BOTHIVE verwerker is. De privacy policy van de Afnemer van de Diensten is van toepassing op de verwerking van de Persoonsgegevens van de Chatgebruikers door de Afnemer van de Diensten. BOTHIVE kan niet garanderen dat de Afnemer van de Diensten op een betrouwbare en veilige manier met de Persoonsgegevens van de Gebruikers omgaat. De Chatgebruikers dienen bijgevolg zelf de privacy policy van de Afnemer van de Diensten te controleren en bij onregelmatigheden de Afnemer van de Diensten aanspreken.

Artikel 6 - Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten blijven te allen tijde bij BOTHIVE.

6.2. BOTHIVE garandeert dat zij over de vereiste Intellectuele Eigendomsrechten beschikt om haar Diensten aan te bieden.

Artikel 7 - Beperking van aansprakelijkheid

7.1. De Chatgebruiker erkent dat complexe software nimmer geheel vrij is van gebreken, fouten en bugs en dat BOTHIVE geen garantie of verklaring verleent dat de Diensten geheel vrij zijn van gebreken, fouten en bugs.

7.2. De Chatgebruiker erkent dat complexe software nimmer geheel vrij is van beveiligingslekken en dat BOTHIVE, behoudens de overige bepalingen van deze Eindgebruikersvoorwaarden, geen garantie of verklaring verleent dat de Chatbot geheel veilig zal zijn.

7.3. BOTHIVE is niet aansprakelijk voor de inhoud en de informatie die in de Chatbot wordt aangeboden door de Afnemer van de Diensten.

Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, is de maximale totale aansprakelijkheid van BOTHIVE in het kader van de relatie met de Chatgebruiker beperkt tot 100,00 euro. Er is slechts één gezamenlijke aansprakelijkheidslimiet, zelfs als er meerdere claims zijn; elke claim zal het beschikbare bedrag in de gezamenlijke aansprakelijkheidslimiet verminderen.

7.4. In geen geval is BOTHIVE gehouden tot vergoeding van indirecte, bijzondere of gevolgschade, bedrijfsschade, inkomstenderving, reputatieschade of verlies van goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade die door het gebruik van de Chatbot wordt geleden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook nadat BOTHIVE specifiek op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies van de Chatgebruiker.

7.5. BOTHIVE is evenmin aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect voortvloeien uit een handeling van de Chatgebruiker, de Afnemer van de Diensten of een derde, ongeacht of deze handeling is veroorzaakt door een fout of door nalatigheid. BOTHIVE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of onjuist gebruik van de gegevens ingevoerd door de Chatgebruiker, tenzij dit uitsluitend te wijten is aan nalatigheid van haar kant.

Artikel 8 - Deelbaarheid

8.1. Indien een bepaling van deze Eindgebruikersvoorwaarden onwettig, onafdwingbaar of ongeldig is of wordt, wordt de betreffende bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de onwettigheid, onafdwingbaarheid of ongeldigheid te verhelpen.

8.2. Indien een wijziging overeenkomstig artikel 8.1. niet mogelijk is, moet de bepaling voor alle doeleinden worden behandeld als gescheiden van de Eindgebruikersvoorwaarden zonder de wettigheid, afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen van de Eindgebruikersvoorwaarden aan te tasten.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Deze Eindgebruikersvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht.

9.2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent met afdeling te Gent, zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit deze Eindgebruikersvoorwaarden.

Onze website gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren. 🍪Lees meer